Bokslutskommuniké 2016 – Serstech levererar stark försäljningstillväxt och positivt kassaflöde


Januari – december 2016

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 8 290 (1 427)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK 679 (-2 961)
  • Resultat per aktie: SEK 0,02      (-0,01)
  • Erhåller Beslut om Användning och Systemsäkerhetsgodkännande från Försvarsmakten
  • Bruttomarginalen 71%

Perioden januari – december

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 17 496 (2 701)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -6 417 (-8 117)
  • Resultat per aktie: SEK -0,15     (-0,38)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,86 (1,11)
  • Bruttomarginalen 54%

 

VDs kommentar

Under 2016 ställde vi om verksamheten och gjorde en tydlig fokusering mot CBRN och säkerhetsmarknaden. Rent praktiskt innebär detta en mer marknadsanpassad lösning, utökad sälj och marknadsorganisation och ökad kapacitet på applikationssidan.
Den fokuseringen har betalat sig och jag har glädjen att kunna presentera en försäljning på över 17 MSEK för helåret 2016. Det är en markant ökning av vår omsättning jämfört med året innan trots att leveranserna till slutkunden i Asien senarelagts till en del, då kundens introduktion av indikatorn senarelagts med cirka 3 månader p.g.a. försenade leveranser av andra produkter. Vi är dock på god väg mot vår finansiella målsättning att nå vårt omsättningsmål på 150 MSEK till år 2019. Delmålet att nå ett positivt kassaflöde under 2016 uppnåddes.
I slutet av 2016 erhöll Serstech ett så kallat BoA (Beslut om Användning) från den svenska Försvarsmakten. Detta dokument markerade startskottet för en utvärdering av Serstechs lösning, då utvärderingens slutrapport blir vår “ticket to sell” inom den svenska och skandinaviska försvars- och säkerhetsmarknaden.
Vi ser även en fortsatt framgång på den indiska marknaden där vi under 2016 inledde samarbete med två återförsäljare i Delhi och Mumbai med fokus inom främst sprängmedel. I början av 2016 fick vi ett par mindre utvärderingsorder från polismyndigheter samt flygsektorn och vi har under året tillsammans med våra indiska partner arbetat hårt för att marknadsföra vår lösning på den indiska marknaden. I januari 2017 vann vi vår första skarpa order till en polismyndighet i nordöstra Indien som ett positivt tecken på vårt arbete och ser fram emot ett händelserikt år på den indiska marknaden.
Vi har under den senare delen av 2016 arbetat intensivt med att bearbeta den svenska och skandinaviska marknaden inom CBRN och säkerhet. Sverige och Skandinavien har ett mycket gott renommé internationellt inom CBRN och det är därför av största vikt att vi säkerställer en god närvaro på våra hemmamarknader. Utvärderingen bekräftar att de aktiviteter vi utför är rätt och ger resultat.
Utvecklingen av Serstechs erbjudande har under 2016 fortsatt där vi under året tagit fram en lösning som är anpassad utefter de krav som kunder inom CBRN ställer. Under 2017 kommer vi fortsätta utveckla vårt erbjudande där vi med ChemDash i centrum integrerar information från olika typer av mätare, sensorer och manuella mätmetoder.
Vidare har vi under det sista kvartalet fortsatt våra leveranser till kunder i Sydostasien och fördjupar under 2017 den goda relationen med våra partners i Sydostasien.
Vi fortsätter vår satsning inom CBRN och säkerhet. Vår resa fortsätter, men detta är bara början.
We make the world chemically aware and safer!

Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)
 
För mer information vänligen kontakta:


Mikael Wanland,
VD, Serstech AB
tel: +46 760 94 12 17
e-mail: mw@serstech.com

Thomas Pileby,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072 643
e-mail: tp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Certified Advisers till Sestech är Västra Hamnen Corporate Finance AB.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017, kl. 08.45.
 
Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com