Serstechs valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman i Serstech AB den 11 maj 2016 har styrelsens ordförande, i tur och ordning kontaktat bolagets största ägare som erbjudits att utse en representant att tillsammans utgöra valberedning.

Eftersom inte alla tillfrågade önskat ingå i valberedningen har frågan gått vidare till nästkommande ägare i storleksordning och valberedningen får därför följande tre ledamöter.


Jörg Hübner, representerande 800.000 aktier

Peter Höjerback, representerande 570.000 aktier

Åke Forsström, representerande 430.000 aktier

 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman den 9 maj 2017 framlägga förslag till val av stämmoordförande och ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Serstechs valberedning kan göra det via e-post till valberedning@serstech.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pileby, styrelsens ordförande, tp@serstech.com, tel. 0702-072643

Certified Advisers till Sestech är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017, kl. 09.00.


Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på Nasdaq First Northoch har sitt kontor på Ideon i Lund.