SERSTECH AB: Serstech genomför en företrädesemission om 25MSEK

 

Serstech har under de tre senaste åren byggt upp och förfinat en välfungerande intern organisation och ett globalt distributionsnätverk, som idag består av 90 partners. Den kommersiella grunden lades under 2018 och 2019 och i början av 2021 påbörjas leveranserna av två nya instrument och en helt ny mjukvara. De nya produkterna innebär dels att Serstech har en modernare produktportfölj och att bolaget för första gången har unika och patenterade fördelar i sitt produkterbjudande. På en marknad som helt styrs av offentliga upphandlingar är unika funktioner avgörande viktigt, eftersom de kan blockera konkurrenter från att uppfylla kraven i en upphandling.

De senaste rapporterade kvartalen har visat på både lönsamhet och positivt kassaflöde och hittills har beställningar på över 8 MSEK kommunicerats för första kvartalet 2021. Styrelsens tidigare bedömning att bolaget ska uppnå en tillväxt på minst 50% om året i genomsnitt över en femårsperiod kvarstår. Styrelsen bedömer vidare att bolaget inte kommer att behöva ta in mer pengar för att finansiera den löpande verksamheten, förutsatt att Corona-pandemins effekter avtar under sommaren 2021.

Serstech har en kompetent och kostnadseffektiv utvecklingsorganisation med en hög innovationsgrad. Samtidigt kan vi se att företagets huvudsakliga sju konkurrenter idag har relativt likvärdiga produkter med liknande funktionell konstruktion. Under 2020 har företagets satsning på forskning mynnat ut i produktidéer som har potentialen att utmana konkurrenterna med något som avviker radikalt från de etablerade lösningar som funnits på marknaden i relativt oförändrad form i ungefär 15 år. De nya produktkoncepten bedöms vara patenterbara och den första patentansökan är redo att lämnas in.

Företagets huvudsakliga försäljning sker idag till säkerhetskunder, som generellt är konservativa och relativ trögrörliga. Kundernas beteende har tillåtit att de stora spelarna på Ramanmarknaden inte behövt innovera eller förändra sig i någon större utsträckning. Serstech har identifierat uppenbara behov som inte idag kan tillfredsställas av lösningarna som erbjuds och väljer därför att offensivt satsa på en ny generation lösningar som har potentialen att förändra marknaden i grunden. För att säkerställa att Serstechs nya lösningar är först på marknaden har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att genomföra en nyemission om 25 miljoner kronor för att möjliggöra en snabb utvecklingstakt av den nya generationens produkter.

Emissionen är garanterad till 100%. Garanterna består i huvudsak av styrelsen, ledning och personal.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Denna information är sådan information som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars, 2021 kl. 18.15

Certified Adviser till Serstech AB är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), tel: +46 11 323 07 32, e-post: ca@skmg.se.

Om Serstech
Serstech utvecklar och säljer högteknologiska lösningar för att snabbt, effektiv och säkert kunna identifiera farliga kemikalier. Kunderna är främst polis, tull och räddningstjänst och produkterna används för att identifiera narkotika, sprängämnen och industrikemikalier.
Serstechs säljer genom 90 partners som är spridda över hela världen. Bolagets huvudkontor ligger i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är noterat på Nasdaq First North Growth Market och mer information om bolaget hittar ni på bolagets hemsida: www.serstech.com.