SERSTECH AB: Serstech ABs (publ) företrädesemission tecknades till 197 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Serstech AB (publ) (“Serstech” eller “Bolaget”) avslutades den 30 januari 2018 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till totalt cirka 197 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 93 procent av de erbjudna aktierna och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 104 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 24,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det Informationsmemorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 15 januari 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 213 422 kronor, fördelat på totalt 64 119 306 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (SERT BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under februari 2018.

“Vi är väldigt glada för det stora intresset från både mindre och större investerare under hela teckningsperioden. Nettotillskottet på 20 miljoner kronor ger oss förutsättningarna för att snabbt skaffa oss de resurser vi behöver i vår fortsatta expansion”, säger Serstechs VD Stefan Sandor.

Projektledare och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare och Advokatfirman Vinge legal rådgivare för Serstech i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Sandor, VD Serstech AB

+46 739 – 60 60 67

ss@serstech.com

Om Serstech AB (publ)

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech 100 Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Serstech.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (“Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (“Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Serstech aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.