SERSTECH AB: Årsstämma i Serstech AB (publ)

Serstechs årsstämma hölls den 8 maj 2018.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Omvaldes Sophie Persson, Sverker Göranson, Thomas Pileby samt Anna Werntoft till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valdes Sophie Persson till styrelseordförande. Beslöts vidare att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 560.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelseordföranden och 120.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Per-Arne Petersson omvaldes som revisor.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Sophie Persson, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 733 865660
e-post: sp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj, 2018 kl. 18.00

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB
.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.