SERSTECH AB: Valberedningens förslag till årsstämman i Serstech

Valberedningen i Serstech AB (publ), som består av Jörg Hübner (ordförande), Mathias Albertson och Peter Höjerback, har nu presenterat sitt förslag till årsstämman i Serstech.

Valberedningen föreslår således:

      –       att till ordförande vid stämman utses Sophie Persson;
      –       att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter;
      –       att arvode till styrelsens ledamöter ska uppgå till 560.000, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 200.000 och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 120.000 kronor vardera;
      –       att omval sker av styrelseledamöterna Sophie Persson, Sverker Göranson, Thomas Pileby samt Anna Werntoft; och
      –       att till styrelsens ordförande omväljs Sophie Persson.

Årsstämman hålls, i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse, tisdagen den 8 maj 2018, klockan 15.00 på Elite Hotel Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Sophie Persson, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 733 865660
e-post: sp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj, 2018 kl. 11.00

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB
.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.