Kvartalsrapport januari-mars 2017


ChemDash vinner mark genom integration av instrument från tredje part

 

Första kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 939 (630)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -722 (-2 579)
  • Resultat per aktie: SEK -0,016 (-0,06)
  • Vinner myndighetsanbud i nordöstra Indien med fokus på identifiering av sprängmedel och farliga kemikalier
  • Erhåller order på ChemDash på närmare MSEK 1.5

 

VDs kommentar

Årets inledning har varit tudelad med ett fortsatt starkt intresse för våra produkter och tjänster både utomlands och i Sverige. Som tidigare kommunicerats har vi under kvartalet drabbats av leveransförseningar vilket medfört en lägre försäljning. Förseningar i en upprampningsfas är en aspekt som alla involverade parter jobbar hårt för att undvika men ibland ändå uppstår.

På grund av externa faktorer har leveranserna förskjutits ytterligare två månader, något som syns i innevarande kvartalssiffror. Leveranser till vår kund i Sydostasien kommer att återupptas under juni månad. Av den tidigare kommunicerade ordern om MSEK 67 återstår per rapportdatum MSEK 48 att leverera.

Försäljning – nya ordrar

Det starka intresset har resulterat i en strategisk order från Indien och i slutet av kvartalet erhöll vi ytterligare en order där ChemDash systemet för första gången samordnar information från tredje part. Detta öppnar upp nya möjligheter och användningsområden. Vi har också under perioden avancerat vad gäller möjligheterna att komma in på den svenska marknaden, något som är strategiskt viktigt för oss. 

På den svenska marknaden kan vi rapportera att de initiala testerna inom ramen för BoA (Beslut Om Användning) utförts och att fler tester, däribland truppförsök kommer ske under årets gång.

Vidare har vi fortsatt vårt arbete med att engagera och expandera vårt försäljningsnätverk. Vi har knutit an ett antal nya samarbetspartners, däribland en ny partner på den norska marknaden. Norge, likt Sverige, har ett gott renommé inom det globala CBRNe området och har således ett stort referensvärde. Vi fortsätter vår etablering i Indien och har under perioden intensifierat vårt arbete på marknaden.

ChemDash

Under leveransförseningen fick vi möjlighet att ytterligare kundanpassa vårt erbjudande där användaren, med ChemDash som bas, integrerar bildinformation och sammanfogar det med information från Serstechs handhållna Raman instrument, Serstech 100 Indicator. Detta gör det möjligt för användaren att samla data från flera källor i ChemDash, generera rapporter och dela med sig av denna information. Användare i vår typ av industri har många olika typer av instrument och utrustning från många leverantörer. Detta leder till att användaren ofta har en rad olika system som i många fall inte är kompatibla med varandra. Användare får som konsekvens ofta en dålig överblick på de mätdata som finns.

Möjligheten att samla mätdata från fler källor i ChemDash gör det därför enklare för användaren att få en överblick av sina mätningar och på så sätt underlätta beslut. Givet denna möjlighet förstärker vi vår relation ytterligare med våra partners i Asien.

Med mätbehovet i fokus har Serstech tillsammans med holländska Hotzone Solutions utvecklat ett system där användaren får tillgång till ett mätkoncept bestående av Serstechs instrument, fältanpassat kemikit och beslutsträd. All data från denna utrustning samlas i ChemDash, vilket medger bättre överblick, underlättar rapportering och snabbare beslut. Ekosystemet är i första hand anpassat för identifiering av farliga industriella kemikalier och sprängmedel men kommer utvecklas vidare till att även inkludera narkotika och kemiska stridsmedel.

Framtidsutsikter

Förseningar till trots når vi en omsättning på strax under MSEK 3 för det första kvartalet. Ställt i ett historiskt
perspektiv överstiger det Serstechs totala omsättning för helåret 2015.

Vi infriade vår finansiella målsättning om att bli kassaflödespositiva 2016 och vi ser med tillförsikt an på framtiden och arbetar nu på att nå vårt finansiella mål om en omsättning på rullande 12-månaders basis om MSEK 150 under 2019.

En mätning är början på en beslutskedja, inte slutet och Serstech finns där för att stödja användarna i den beslutsprocessen. Vi har just börjat.

Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)

 

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 2 939 (630). Det redovisade resultat för perioden uppgick till KSEK -722 (-2 579), vilket är enligt plan.

Resultatet har belastats med avskrivningar för aktiverade kostnader.

Bolagets försäljning varierar mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler.

Resultatet per aktie under perioden januari till och med mars 2017 uppgick till SEK -0,016 per aktie (-0,06).

Investeringar

Serstechs totala investeringar under perioden januari- mars 2017 uppgick till KSEK 1 523 (3 084) och avser immateriella anläggningstillgångar med KSEK 1 523 (3 084), såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, samt avser materiella anläggningstillgångar med KSEK 0 (0) såsom inventarier, verktyg och installationer.

Avskrivningar

Resultatet för perioden januari-mars 2017 har belastats med KSEK 1 118 (967) i avskrivningar varav KSEK 86 (27) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 1 032 (940) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 (0) i avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 2 527 (13 924) i likvida medel och KSEK 500 i outnyttjade krediter. Styrelsen bedömer fortsatt bolagets likviditet tillräcklig för att genomföra den strategiska planen. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 1 750 (3 592).

 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2017 uppgick Serstechs egna kapital till KSEK 36 243 (35 070). Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2017 till 73 procent (71). Aktiekapitalet är fördelat på 42 746 204 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Notering

Aktien handlas sedan den 29 september 2016 på Nasdaq OMX First North under kortnamnet SERT och med ISIN-kod SE0005365095. Per den 31 mars 2017 hade bolaget cirka 2 000 aktieägare.

Anställda

Per den 31 mars 2017 hade Serstech 13 anställda (8,5) varav 9 män och 4 kvinnor.

Väsentliga händelser under perioden

Under januari 2017 kunde Serstech bekräfta att bolaget vunnit ett myndighetsanbud i nordöstra Indien med fokus på identifiering av sprängmedel och farliga kemikalier. Serstechs lösning kommer användas av delstatspolisens anti-terrorismdivision. Ordervärdet uppgår till SEK 625 000  och kommer efter en längre utvärdering av användaren.

Ordern är ett resultat av den satsning på den indiska marknaden som Serstech genomförde under 2016. Satsningar på den indiska marknaden gjordes tillsammans med lokala återförsäljare där ett antal instrument inkluderande mjukvarulösningen ChemDash köpts in av ett flertal myndigheter och privata aktörer för utvärdering.

I mars kunde Serstech meddela att bolaget erhållit en order på ChemDash där ChemDash samordnar information från utrustning från tredje part. Ordern på närmare MSEK 1.5 innebär att Serstech för kunds räkning i Asien tar in information från röntgensystem och sammanfogar det med information från Serstechs handhållna Raman instrument, Serstech 100 Indicator. Betalning har redan erhållits och leverans skedde under våren 2017.

Serstech lanserade ChemDash under 2016 med målsättningen att kunna inkludera information från en mängd olika utrustningar. Genom att inkludera information från olika källor kan ChemDash användas som ett verktyg för att på ett enkelt sätt samla information från olika mätningar, bilder samt manuella arbetsmoment. Genom att samla all denna data på ett ställe får användaren en bättre överblick på sina mätningar, bättre spårbarhet och ett effektivt verktyg för att skapa case-rapporter. ChemDash erbjuder även möjligheten att kunna dela med sig av mätningar och på så sätt bidra till effektivare beslut.

Väsentliga händelser efter periodens
utgång

I april 2017 kallade Serstech till årsstämma. Föreslagna för nyval till styrelsen är Sverker Göranson är f.d. ÖB och General samt Anna Werntoft, MBA, CEO för Stratiteq AB. Sverker Göranson och Anna Werntoft är oberoende i förhållande till bolagets ägare.

Framtid

Efter att ha infriat vår första finansiella målsättning om att bli kassaflödespositiva vid utgången av 2016 ser vi med tillförsikt an på framtiden.  Nu pågår ett arbete för att även nå målsättningen för 2019, med en omsättning som på rullande 12-månaders basis överstiger MSEK 150.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför inte omräknade.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

17 aug 2017                              Halvårsrapport 2017

9 nov 2017                                Delårsrapport  jan-sept 2017

23 feb 2018                              Bokslutskommuniké 2017

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Wanland,

VD, Serstech AB

tel: +46 760 94 12 17

e-mail: mw@serstech.com

Thomas Pileby,

Styrelseordförande Serstech AB

tel: +46 702 072 643

e-mail: tp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj, 2017 kl. 08.45.

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen
Corporate Finance AB.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.

  

 

Resultaträkning

       
  2017-01-01 2016-01-01 2016-10-01
(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
         
Rörelsens intäkter        
Nettoomsättning 2 939  630  8 290   
Aktiverat arbete för egen räkning 1 504  3 084  1 294   
Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag 81  177  644   
Summa Rörelsens intäkter 4 524  3 890  10 228   
         
Rörelsens kostnader        
Råvaror och förnödenheter -382  -134  -2 398   
Övriga externa kostnader -1 477  -3 269  -3 754   
Personalkostnader -2 204  -1 882  -2 213   
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 118  -967  -1 112   
         
Summa Rörelsens kostnader -5 181  -6 253  -9 477   
         
RÖRELSERESULTAT -657  -2 362  751   
         
Resultat från finansiella poster        
Ränteintäkter och liknande resultatposter  
Räntekostnader och liknande resultatposter -65  -216  -73   
Kursvinster-/förluster  
         
Resultat efter finansiella poster -722  -2 579  678   
         
Skatt på periodens resultat  
Omtaxering tidigare resultat  
         
PERIODENS RESULTAT -722  -2 579  678   
             

 

 

 

Balansräkning

     
       
(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
       
TILLGÅNGAR      
Pågående nyemission      
Immateriella anläggningstillgångar      
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar 32 983  30 660  32 492 
Summa Immateriella anläggningstillgångar 32 983 30 660 32 492
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 1 213  258  1 299 
Summa Materiella anläggningstillgångar 1 213 258  1 299
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Finansiella tillgångar
Summa Finansiella anläggningstillgångar
       
Summa Anläggningstillgångar 34 196 30 918 33 791
       
Omsättningstillgångar      
Varulager mm      
Varulager 1 010  384  1 320 
Summa Varulager 1 010 384  1 320
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 7 984  1 436  6 550 
Skattefordran 61 
Övriga fordringar 4 055  2 423  4 827 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 174  223 
Summa Kortfristiga fordringar 12 046 4 095 11 600
       
Kassa, bank 2 527  13 924  2 954 
       
Summa Omsättningstillgångar 15 583 18 403 15 874
       
SUMMA TILLGÅNGAR 49 779 49 321 49 665

 


 

Balansräkning

     
       
(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      
OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Aktiekapital      
Eget kapital 36 243  35 070  36 965 
Periodens resultat      
       
Summa Eget kapital 36 243  35 070  36 965 
       
Avsättningar 175    175 
Uppskjuten skatteskuld
       
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 1 750  3 592  2 187 
Summa Långfristiga skulder 1 750  3 592  2 187 
       
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 1 667  1 084  1 667 
Pågående arbeten för annans räkning 8 310  6 794 
Leverantörsskulder 791  3 729  987 
Övriga skulder 155  5 565  278 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 688  280  612 
Summa Kortfristiga skulder 11 611  10 659  10 338 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 779  49 321  49 665 

 

 

Förändring i Eget Kapital

       
         
(KSEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Ingående eget kapital – 36 965  – 23 749  -23 749   
Nyemission –  -13 900  -23 551   
Emissionskostnader –    –    3 918   
Periodens resultat -722    2 579    6 417   
Belopp vid periodens utgång – 37 687  -35 070  -36 965   
           

 

Kassaflödesanalys

     
  2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
       
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Rörelseresultat -657  -2 362  -5 933 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 118  967  4 311 
Erlagd skattekostnad
Erhållen ränta
Erlagd ränta och valutakursförändringar -65  -216  -484 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 396  -1 612  -2 106 
       
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR      
I RÖRELSERESULTAT      
Ökning (-) /minskning (+) varulager 310  -284  -1 220 
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar -446  -395  -7 901 
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 1 469  1 569  6 271 
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder -196  -605 
Ökning (+) / minskning (-) av lån -4 417 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 533  -722  -9 978 
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 177 
Återbetald deposition
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 523  -3 084  -7 949 
Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring)
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -1 523  -3 084  -9 126 
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Checkräkningskredit
Lån -437  1 222  -183 
Erlagda emissionskostnader -3 918 
Nyemission 13 900  23 551 
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -437  15 122  19 450 
       
PERIODENS KASSAFLÖDE -427  11 316  346 
Likvida medel vid periodens början 2 954  2 608  2 608 
Likvida medel vid periodens slut 2 527  13 924  2 954 

 


 

Nyckeltal

     
       
(SEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET      
Omsättningstillväxt (%) 367% 171% 548%
Rörelsemarginal (%) neg neg neg
Vinstmarginal (%) neg neg neg
Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg
       
KAPITALSTRUKTUR      
Eget kapital (KSEK) 36 243 35 070 36 965
Balansomslutning (KSEK) 49 779 49 321 49 665
Sysselsatt kapital (KSEK) 41 585 43 338 43 181
Räntebärande nettoskuld (KSEK) 3 417 4 676 3 854
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,09 0,09 0,63
Soliditet (%) 73% 71% 74%
Skuldsättningsgrad (%) 9% 13% 10%
Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg
       
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET      
Kassaflöde före investeringar (KSEK) 1 533 -722 -9 978
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 10 -3 806 -19 104
Likvida medel (KSEK) 2 527 13 924 2 954
       
INVESTERINGAR      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 0 0 -1 177
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 523 -3 084 -7 949
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Förvärv av dotterföretag 0 0 0
Förvärv av aktier och andelar 0 0 0
       
MEDARBETARE      
Medelantalet anställda 12 13 12
Omsättning per anställd (KSEK) 377 299 2 211
Antalet anställda 13 13 12
       
DATA PER AKTIE      
Antal aktier 42 746 204 21 373 102 42 746 204
Resultat per aktie -0,02 -0,12 -0,15
Eget kapital per aktie (SEK) 0,85 1,64 0,86

 


 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

 

 

 

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%)   Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%)   Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget
kapital (%)
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
KAPITALSTRUKTUR

 

 

 

Eget kapital (KSEK)   Eget kapital vid periodens slut  
Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebär. nettoskuld (KSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomssättnings
hastighet (ggr)
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet (%)   Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

 

 

 

Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa
Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
MEDARBETARE

 

 

 

 

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden
Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda   Antalet anställda vid periodens slut
DATA PER AKTIE

 

 

 

 

 

Antal aktier   Antalet utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier