Valberedningens förslag till styrelse, revisor och arvoden

 

Valberedningen, som består av Jörg Hübner (ordförande), Peter Höjerback och Åke Forsström, föreslår:

  • att till ordförande vid stämman utses Sophie Persson,
  • att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter, vilket innebär en ökning med en ledamot.
  • att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
  • att arvode till styrelsens ledamöter ska uppgå till 300.000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 90.000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 70.000 kronor vardera,
  • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert,
  • att omval sker av styrelseledamöterna Thomas Pileby och Sophie Persson samt nyval av Sverker Göransson och Anna Werntoft. Styrelseledamoten Anders Laurin har avböjt omval.
  • att till styrelsens ordförande väljs Sophie Persson,
  • att omval sker av bolagets revisor Per-Arne Petersson.

Föreslagna för nyval till styrelsen är:
Sverker Göranson är f.d. ÖB och General, är oberoende i förhållande till bolagets ägare
Anna Werntoft, MBA, CEO för Stratiteq AB, är oberoende i förhållande till bolagets ägare.

 “Under det senaste året har Serstech fördjupat sitt fokus inom säkerhetssegmentet och i samband med detta anpassat erbjudandet till de krav som säkerhetssegmentet ställer. Med sitt egenutvecklade Raman instrument och mjukvaruplattformen ChemDash har Serstech en unik plattform att utgå från. Med Sverker Göranson och Anna Werntoft i styrelsen får Serstech tillgång till oerhört stor kompetens och erfarenhet inom just säkerhets och IT segmentet, vilket kommer att bidra till fortsatt positiv utveckling för Serstech “säger  Mikael Wanland CEO Serstech AB. För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se bolagets hemsida.

 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2017, kl 10:00

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB.