Årsstämma i Serstech AB

Serstechs årsstämma hölls den 9 maj 2017.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Omvaldes Thomas Pileby och Sophie Persson samt nyvaldes Sverker Göranson och Anna Werntoft till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valdes Sophie Persson till styrelseordförande. Beslöts vidare att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 300.000 kronor, att fördelas med 90.000 kronor till styrelseordföranden och 70.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Per-Arne Petersson omvaldes som revisorer.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av augusti 2017 tre största aktieägarna.

Stämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 9 samt införande av en ny § 10 i bolagets bolagsordning, med syfte att anpassa bolagsordningen till de kallelseregler som gäller för publika, noterade bolag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)
Tel: 0760 941217 E-mail: mw@serstech.com

Thomas Pileby, styrelseordförande
Tel: 0702 072643 E-mail: tp@serstech.com

Certified Adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017.

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North.  Läs mer: www.serstech.com