Kallelse till extra bolagsstämma i Serstech AB (publ)

Aktieägarna i Serstech AB (publ), 556713–9893, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 15 november 2022 klockan 09:00 på bolagets kontor, Åldermansgatan 13 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 november 2022 och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 november 2022 skriftligen till Serstech AB (publ), Att: Thomas Pileby, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, per telefon 0702 072 643 eller via e-post tp@serstech.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 7 november 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.serstech.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till
83 816 085 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två protokolljusterare.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Ändring av bolagsordning.
  8. Beslut om bemyndigande av styrelsen att genomföra nyemission av aktier.
  9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

Ändring av bolagsordning (punkt 7)
För att möjliggöra finansiering av bolagets expansion föreslås att antalet aktier i bolagsordningen ändras till:
Aktiekapital utgör lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor
Antalet aktier i bolaget utgör lägst 52 000 000 och högst 208 000 000

Bemyndigande för styrelsen
(punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner bemyndigande för styrelsen enligt nedan.

Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital skall kunna ökas till det högsta belopp som medges enligt gällande bolagsordning, vilket vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 2 570 691 SEK (14 570 691 SEK efter föreslagen ändring av bolagsordning).
Emissioner skall kunna ske genom kontantemission, apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor, i syfte att genomföra eller finansiera expansion av verksamheten, och/eller att förvärva hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor, med den prissättning som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag, handlingar enligt 13 kap 6 § ABL samt fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets kontor, Åldermansgatan 13 i Lund och på deras hemsida www.serstech.com senast två veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i oktober 2022
Serstech AB (publ)
STYRELSEN

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Sandor,

VD, Serstech AB, telefon: 0739 606067

E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby,

Styrelseordförande, Serstech AB, telefon: 0702 072643

E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech

Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudskligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com