Serstech redovisar positivt resultat i tredje kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 8 511 (881) under tredje kvartalet.
  • Periodens resultat uppgick till KSEK 354 (-1 970)
  • Resultat per aktie: SEK 0,01      (-0,24)
  • Upptas till handel på Nasdaq OMX First North
  • Genomför första delleveransen på genombrottsorder

Perioden januari – september

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 9 206 (1 274)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -7 096 (-8 117)
  • Resultat per aktie: SEK -0,17     (-0,24)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,85 (1,25) 
  • Bruttomarginal 39%

VDs kommentar:

Serstech har tagit steget från start-up till ett fullt kommersiellt företag noterat på Nasdaq First North. Serstech har fyrdubblat produktionskapaciteten utan att öka belåningen och vänder resultatet till vinst i kvartal tre.

Den första leveransen av instrument till Sydostasien gjordes i slutet av september och när detta skrivs är jag på väg tillbaka till Sverige efter en vecka hos vår partner och kund för att just följa upp denna leverans. Vi har fått en positiv respons från vår partner där vi etablerat en förtroendegivande relation. Utbildning av slutanvändaren och kontinuerlig uppföljning är högprioriterat för att säkerställa nöjda kunder och fortsatt affär bortom 2017.

Det tredje kvartalet har huvudsakligen präglats av två aktiviteter; säkerställa ökad produktion med bibehållen hög kvalitet samt öka vår marknadsnärvaro.

Tillsammans med vår tillverkningspartner Optronic i Skellefteå har vi arbetat intensivt under sommaren för att öka produktionstakten och så gjort genom att skapa parallella produktionslinjer och förbättrade produktionsprocesser. Resultatet överträffade målet vilket medförde att vi kunde genomföra den första leveransen till kunden i Sydostasien med god marginal och med en säkerställd hög kvalitet. Under början av november har delleverans två till kunden genomförts.

Vår marknadsnärvaro har under kvartalet utökats för att vi skall finnas “top of mind” hos potentiella köpare och göra oss påminda hos befintliga kunder efter första ordern. Under våren förstärkte vi säljresurserna med två personer, vilka bägge har etablerat sig väl i verksamheten och vi har sett goda resultat av deras insatser under sommarmånaderna. Alltsedan ovan nämnda order till Sydostasien så har  Serstech rönt ett större intresse för våra produkter och vi har under perioden knutit till oss ytterligare ett antal nya säljpartner runt om i världen, i linje med vår strategi. När detta skrivs deltar Serstech också på tre olika mässor och konferenser i tre olika världsdelar.

Vår satsning inom säkerhet och sprängmedel har också gett resultat, men vi är inte på långt när färdiga. Tvärtom. Vi har just börjat.

We make the world chemically aware and safer!

Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)


För mer information vänligen kontakta:

Mikael Wanland,

VD, Serstech AB

tel: +46 760 94 12 17

e-mail: mw@serstech.com

Thomas Pileby,

Styrelseordförande Serstech AB

tel: +46 702 072 643

e-mail: tp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november, 2016 kl. 08.30.

Om Serstech
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com