SERSTECH AB: Valberedningens förslag till årsstämman i Serstech

Valberedningen i Serstech AB (publ.) består av Jörg Hübner (ordförande), Mathias Albertson och Peter Höjerback, har nu presenterat sitt förslag till årsstämman i Serstech.

 

Valberedningen föreslår följande :

 

  • till ordförande vid stämman utse Sophie Persson;
  • att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter;
  • att arvodet till styrelsens ledamöter skall uppgå till 560.000 SEK, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 200.000 SEK och till övriga ledamöter utgår 120.000 SEK vardera;
  • att omval sker av ledamöterna Thomas Pileby, Anna Werntoft och Sverker Göranson;
  • att nyval sker av Arve Nilsson ,  då Sophie Persson avböjt omval; Arve Nilsson är idag CIO för Fölsgaard Invest och har tidigare bl.a. varit VD för ett utvecklingsbolag  och varit verksam inom Investment Banking og var 16 år på Carnegie i London och Køpenhavn.
  • att till styrelsens ordförande utse Thomas Pileby

 

Årsstämman hålls, i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse, onsdagen den 24 april 2019 kl 15.00  på Elite Hotel Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Sophie Persson, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 733 865660
e-post: sp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april, kl. 08:45.

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlfn: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.