KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SERSTECH AB (Publ.)

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 29 april 2022 klockan 13.00 på bolagets kontor, Åldermansgatan 13 i Lund. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 21 april 2022, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 26 april 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 21 april 2022.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), att: Thomas Pileby, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, via e-post till tp@serstech.com eller per telefon 0702-072643. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.serstech.com och kan även beställas från bolaget.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

* Stämmans öppnande

* Val av ordförande vid stämman

* Upprättande och godkännande av röstlängd

* Godkännande av dagordning

* Val av en eller två protokolljusterare

* Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

* Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

* Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

* Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

* Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

* Val av styrelseledamöter och revisorer

* Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav

* Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till Styrelse med mera (punkt 2 och 9 – 11)

Valberedningen (valberedning@serstech.com), som består av Peter Höjerback (ordförande) samt ledamöterna Thomas Lundeberg och Jens Munch föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till omval av Thomas Pileby (ordförande), Sverker Göranson (ledamot) , Märta lewander Xu (ledamot) och Arve Nilsson (ledamot)

Antal revisorer och revisorssuppleanter: En revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisor: Cecilia Andrén Dorselius PWC.

Styrelsens beslut om utställande av teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 2.000.000 teckningsoptioner 2022/2025 till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 225.000 kronor. Följande villkor ska gälla. (Bilaga x)

__________________

Årsredovisning och fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.serstech.com, senast tre veckor före stämman och sänds med post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Serstech AB (publ) har organisationsnummer 556713-9893 och säte i Lund.

Lund i mars 2022

Styrelsen för Serstech AB (publ)

For further information, please contact: Stefan Sandor,

CEO, Serstech AB Phone: +46 739 606 067

Email: ss@serstech.com

Thomas Pileby,

Chairman of the Board, Serstech AB Phone: +46 702 072 643

Email: tp@serstech.com

or visit: www.serstech.com

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above at 15:00 CET on March 31,2022.

Certified advisor to Serstech is Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), phone: +46 11 323 07 32, e- mail: ca@skmg.se.

About Serstech

Serstech delivers solutions for chemical identification and has customers around the world, mainly in the safety and security industry. Typical customers are customs, police authorities, security organizations and first responders. The solutions andtechnology are however not limited to security applications and

potentially any industry using chemicals of some kind could be addressed by Serstech’s solution. Serstech’s

head office is in Sweden and all production is done in Sweden.

Serstech is traded at Nasdaq First North Growth Market and more information about the company can be found atwww.serstech.com

Bilagor

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/576d8766-93b8-4def-b083-dfd7e3cd8b95

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f87354f9-37a6-4a45-946e-f8aae5811060

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/401194419