Beslut vid ordinarie årsstämma

Serstechs årsstämma hölls den 27 april 2020.

Beslöts att fastställa resultat och balansräkning.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Omvaldes Christer Fåhraeus, Sverker Göranson, Arve Nilsson och Thomas Pileby  till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valdes Thomas Pileby till ordförande i styrelsen.
Beslöts vidare att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 560.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelseordföranden och 120.000 kronor vardera till övriga ledamöter. 

Per-Arne Petersson som ej är valbar p.ga. rotationsprincipen avtackades för sin tid  som revisor. Till ny revisor valdes Cecilia Andrén Dorselius från PWC Malmö.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april, 2020 kl. 17.00
Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tel: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.
Om Serstech
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument baserade på ramanteknik, skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från sprängämnen och narkotika till farligt gods, industri- och läkemedelskemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.