Serstechs företrädesemission tecknad till 152%, bolaget genomför övertilldelningsemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Serstechs företrädesemission övertecknad, bolaget genomför övertilldelningsemission

Företrädesemissionen i Serstech AB (publ) (“Serstech” eller “Bolaget”) tecknades till 152 procent och ingångna garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk. Till följd av den höga teckningsgraden genomför Bolaget även den övertilldelningsemission om cirka 1,1 MSEK som tidigare aviserats. Genom de båda emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka 24,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Totalt har teckningsanmälningar, för teckning med och utan företrädesrätt, mottagits om 178 689 688 aktier, motsvarande en teckningsgrad i företrädesemissionen om cirka 152 procent. Sammanräkningen vid teckningsperiodens slut visar att
102 746 854 aktier, motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om 75 942 834 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, varav 14 595 665 aktier, motsvarande cirka 12 procent av företrädesemissionen, har tilldelats.

Företrädesemissionen omfattades till 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. På grund av den höga teckningsgraden kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk. Styrelsen har i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga erbjudna aktier i företrädesemissionen. Serstech kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 23,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med
cirka 13 201 033,39 SEK, från 9 429 309,56 SEK till cirka 22 630 342,95 SEK, genom nyemission av 117 342 519 aktier.

Till följd av den höga teckningsgraden har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman och som tidigare aviserats, beslutat om en övertilldelningsemission som kommer att tillföra Bolaget ytterligare cirka 1,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom övertilldelningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med ytterligare 623 407,05 SEK, genom nyemission av 5 541 396 aktier. Styrelsen har tilldelat samtliga aktier i övertilldelningsemissionen till personer som tecknat sig för aktier i företrädesemissionen, men som inte erhållit full tilldelning av aktier. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet. Teckningskursen i övertilldelningsemissionen är 0,20 kronor per aktie, vilket motsvarar emissionskursen i företrädesemissionen och bedöms därmed som marknadsmässig. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose den större efterfrågan i företrädesemissionen.

De som har tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen och/eller i övertilldelningsemissionen får besked om detta genom översändande av separat avräkningsnota, vilken beräknas utsändas omkring den 5 januari 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Meddelande lämnas inte till de som inte erhållit tilldelning.

När företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Serstech att uppgå till 206 695 000 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 23 253 750,00 SEK.

De som tecknat aktier i företrädesemissionen eller övertilldelningsemissionen kommer att erhålla BTA (betald tecknad aktie). Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionerna har registrerats hos Bolagsverket. BTA kommer då att konverteras till vanliga aktier.
Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt Serstech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:
Stefan Sandor, VD Serstech AB
Telefon: 0739-60 60 67
E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB
Telefon: 0702-07 26 43
E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Denna information är sådan insiderinformation som Serstech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 5 januari 2023 kl. 15:50 CEST.

Om Serstech
Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Serstech AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.