Serstech offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Serstech offentliggör tilläggsprospekt

Serstech AB (publ) (”Serstech” eller ”Bolaget”) offentliggör idag tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) avseende det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 15 december 2022. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Serstech den 28 december 2022 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget fått en order från sin partner Kaiser-SIG i Singapore värd 10 miljoner SEK.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 januari 2023 (FI-Dnr 22-35430).

Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.serstech.com, Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se,  och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida, www.vhcorp.se.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 4 januari 2023. Återkallelse ska ske via e-post till info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Företrädesemissionen behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt Serstech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

 

För mer information:

Stefan Sandor, VD Serstech AB

Telefon: 0739-60 60 67

E-post: ss@serstech.com

 

eller

 

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB

Telefon: 0702-07 26 43

E-post: tp@serstech.com

 

eller besök: www.serstech.com

 

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

 

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 januari 2023 kl. 11:15 CEST.

 

Om Serstech

Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

 

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Serstech AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.