Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Serstech AB

Idag, den 29 april 2024, hölls ordinarie bolagsstämma i Serstech AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas.
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Stämman beslutade vidare att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelse

Stämman beslutade att omvälja Sverker Göranson, Arve Nilsson, Märta Lewander Xu och Thomas Pileby samt nyval av Christer Kjellkvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande utsågs Thomas Pileby.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 916.800 kronor, att fördelas med 4 PBB till styrelseordföranden och 3 PBB vardera till övriga ledamöter.

Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Pricewaterhouse Coopers AB, med Cecilia
Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Lund i april 2024
Serstech AB (publ)
STYRELSEN

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Certified Adviser till Serstech AB är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech
Serstech utvecklar och säljer högteknologiska lösningar för att snabbt, effektiv och säkert kunna identifiera farliga kemikalier. Kunderna är främst polis, tull och räddningstjänst och produkterna används för att identifiera narkotika, sprängämnen, kemiska stridsmedel och industrikemikalier. Serstech säljer genom 170 partners som är spridda över hela världen. Bolagets huvudkontor ligger i Lund och all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North Growth Market och mer information om bolaget hittar ni på bolagets hemsida: www.serstech.com.