Kallelse till årsstämma i Serstech AB

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2024 klockan 13.00 på bolagets kontor, Åldermansgatan 13 i Lund. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 19 april 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 april 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman, så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 19 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts senast fredagen den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), att: Thomas Pileby, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, via e-post till tp@serstech.com eller per telefon 0702-072643. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.serstech.com och kan även beställas från bolaget.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
 9. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen
 11. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelseledamöter och revisorer
 15. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

 

The Nomination Committee proposal

In anticipation of the upcoming Annual General Meeting of Sertech AB, the Nomination Committee is pleased to present its proposal regarding the composition of the Board of Directors and the remuneration for the upcoming term.

Board Composition: The Nomination Committee proposes a Board consisting of five directors without alternates.

Auditors: The proposal includes one auditor without alternates.

Board Remuneration Linked to Base Amounts: For the period until the end of the next Annual General Meeting, the proposed remuneration for the Board amounts to 916,800 SEK. This remuneration is to be linked to the Base Amount (Prisbasbelopp) and distributed as follows: 4 Base Amounts (4×57,300 SEK) for the Chairman of the Board and 3 Base Amounts (3×57,300 SEK) for each of the other Board members.

Auditor’s Fees: The proposed auditor’s fees are to be determined based on an approved invoice within the framework of the quotation.

Board Members: The Nomination Committee recommends the re-election of Thomas Pileby as Chairman, along with Sverker Göranson, Märta Lewander Xu, and Arve Nilsson.

Additionally, the Committee proposes the election of Christer Kjellkvist for the same term.

Christer Kjellkvist, boasting a distinguished career in the Swedish Armed Forces followed by 15 years in Defence Industries, offers a wealth of expertise in management and strategy. Having held senior positions in prominent corporations, his background in business development, financial management, and corporate governance, alongside his extensive network, positions him as a valuable source of insights and leadership for the board.”

Auditor: The re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with Cecilia Andrén Dorselius as the main responsible auditor, is recommended.

This proposal will be presented for resolution at the forthcoming Annual General Meeting.

Bengt Myhrman on behalf of the Nomination Committee

 

Christer Kjellkvist

Christer has an extensive experience in leadership, with a background in the Swedish Armed Forces from 1986 to 2008, followed by 15 years in Defence Industries. He has a realistic and broad understanding of national as well as international security matters. With an interest in people and relations he has an extensive professional as well as private network. He is a driven and engaged person with a goal-oriented approach, understanding the strength of teamwork.

Christer’s background has been in the Swedish Armed Forces (1986–2008) in which he retired as Lieutenant Colonel. In addition to his Higher Staff Officers Education, he is trained and certified as CIO and CIAO by NSA, completing his education and training at the National Defence University/Information Resource Management College – in United States of America 2005. The final years in the Armed Forces he served mostly internationally as an expert in Information Assurance and Information Operation.  He retired from the Airforce as a Lieutenant Colonel 2008.

After leaving the Armed Forces, Christer began his private career successfully leading the multi-national mapping company, T-Kartor Group as their CEO for 8 years. He then continued on to the company 4C Strategies, the leading provider of training readiness and organisational resilience solutions, where he was the CEO of 4C Strategies North America for 2 years. In 2018 he, as one of the founders, started the Nordic defence industry company, System Engineering Solutions 37 (SES), where Christer today act as the Senior Strategic Business Developer on the group level.

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Serstech AB (publ) har organisationsnummer 556713-9893 och säte i Lund.

 

Lund i mars 2024

Styrelsen för Serstech AB (publ)

 

För mer information:

Stefan Sandor, VD Serstech AB
Telefon: 0739-60 60 67
E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB
Telefon: 0702-07 26 43
E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech
Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com