Idag inleds teckningsperioden i Serstechs företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Idag inleds teckningsperioden i Serstechs företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Serstech AB (publ) (”Serstech” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 9 december 2022 (“Företrädesemissionen”).

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna sju (7) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen per aktie uppgår till 0,20 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 23 MSEK, före emissionskostnader.
  • Vid stort intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan styrelsen besluta om emission av ytterligare högst 5 541 396 aktier via en övertilldelningsoption.
  • I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtagande från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 12,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om teckningsgarantier i form av en så kallad bottengaranti på cirka 11,1 MSEK och en så kallad toppgaranti på 5,9 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantier om totalt 85 procent.

Tidsplan avseende Företrädesemissionen
20 december 2022 – 4 januari 2023                          Teckningsperiod
20 december – 30 december 2022                            Handel i teckningsrätter
20 december – Tills dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket – Handel i Betalda Tecknade Aktier (”BTA”)
6 januari 2023                                              Förväntat datum för publicering av resultat i Företrädesemissionen

Prospekt

Prospektet som innehåller fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.serstech.com, www.nordic-issuing.se, www.vhcorp.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Informationstillfällen
Onsdagen den 21 december 2022 klockan 16:00, håller Bolagets VD, Stefan Sandor, en webbsänd presentation. Efter presentationen ges publiken möjlighet att ställa frågor. Frågor kan även ställas i förhand till info@vhcorp.se. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa presentationen via dator eller mobila enheter.

Registrering till webbkonferensen kan göras via följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5530521925258164827

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt Serstech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:
Stefan Sandor, VD Serstech AB
Telefon: 0739-60 60 67
E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB
Telefon: 0702-07 26 43
E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 december 2022 kl. 0845 CEST.

Om Serstech
Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Serstech AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

This message was distributed by GlobeNewswire.
2321 Rosecrans Ave. Ste 2200, El Segundo, CA, 90245, USA. +1-800-307-6627. www.globenewswire.com
On behalf of SERSTECH AB Åldermansgatan 13, Lund, SE-227 64 SE arkivplats.se
This message was sent to stefan.sandor@affektdesign.se.
If you wish to no longer receive these messages you can unsubscribe