Kommuniké från årsstämma i Serstech AB (publ) 27 april 2023

Kommuniké från årsstämma i Serstech AB (publ)

Idag, torsdagen den 27 april 2023, hölls årsstämma i Serstech AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skulle lämnas.

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Thomas Pileby, Sverker Göranson, Märta Lewander Xu samt Arve Nilsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Pileby omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 560.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelseordföranden och 120.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Stämman beslutade vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Cecilia Andrén Dorselius, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta förslagen ny bolagsordning som huvudsakligen innebär att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras och att nya riktlinjer för hur anmälan till bolagsstämma ska göras införs.

Utgivande av teckningsoptioner samt vidareöverlåtelse därav

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ge ut högst 8.000.000 teckningsoptioner, varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst 900.000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma bolagets helägda dotterbolag Serstech Förvaltning AB, för vidareöverlåtelse till anställda i koncernen. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden 1 – 10 juli 2026 till en teckningskurs som ska fastställas till 160% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktier i Serstech AB på Nasdaq First North Growth Market under tiden från och med den 7 juni 2023 till och med den 16 juni 2023.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 17.253.750 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. För verkställighet av minskningen erfordras Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd.

Bolagets aktiekapital kommer efter att beslutet verkställts uppgå till 6.000.000 kronor fördelat på totalt 206.700.000 aktier.

För mer information:

Stefan Sandor, VD Serstech AB

Telefon: 0739-60 60 67

E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB

Telefon: 0702-07 26 43

E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech

Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com