Kallelse till extra bolagsstämma i Serstech AB (publ)

Aktieägarna i Serstech AB (publ), 556713-9893, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 20 november 2019 klockan 09:00 på Ideon Science Park, Sölvegatan 43 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 november 2019, och
 •  anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 november 2019 skriftligen till Serstech AB (publ), Att: Thomas Pileby, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per telefon 0702 072 643 eller via e-post tp@serstech.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 14 november 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.serstech.comoch skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 
64 119 306 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1.  Stämmans öppnande. 
 2.  Val av ordförande vid stämman.
 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4.  Godkännande av dagordning.
 5.  Val av en eller två protokolljusterare.
 6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7.  Val av styrelseledamot.
 8.  Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 9.  Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)
Aktieägare föreslår att Christer Fåhraeus nyväljs som styrelseledamot. Christer Fåhraeus är en serieentreprenör och stor aktieägare i Serstech med lång och bred erfarenhet av teknikbolag i utvecklingsstadiet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 801 491,2875 kronor genom nyemission av högst 7 124 367 aktier till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 935 284,50 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 1.  Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 25 november 2019. Även annan kan teckna i emissionen.
 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 3,50 kronor kontant.
 1. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 november 2019 till och med den 12 december 2019. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 1. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 1. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Personuppgifter 
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag, handlingar enligt 13 kap 6 § ABL samt fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets kontor, Sölvegatan 43 i Lund och på deras hemsida www.serstech.com senast två veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i oktober 2019
Serstech AB (publ)
STYRELSEN

For further information, please contact:

Stefan Sandor,
CEO, Serstech AB
tel: +46 739 606067
email: ss@serstech.com

Thomas Pileby,
Chairman of the Board, Serstech AB
tel: +46 702 072643
email: tp@serstech.com

Company website: www.serstech.com

This is information that Serstech AB (publ.) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above at 09:00 CET on October 30, 2019.
Certified advisor to Serstech is Västra Hamnen Corporate Finance AB, phone: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

About Serstech
Serstech delivers solutions for chemical identifications and has customers across the world, mainly in the safety and security industry. Typical customers are customs, police authorities, security organizations and United Nations. The solutions and technology are however not limited to security applications and potentially any industry using chemicals of some kind could be addressed by Serstech’s solution. Serstech is traded at Nasdaq First North and you find more information about the company at: www.serstech.com.

Attachment