Serstechs företrädesemission övertecknad

Serstechs företrädesemission övertecknad

Serstech AB (publ), som är noterat på AktieTorget, kan idag meddela att bolagets företrädesemission har övertecknats med 19 procent. Bolaget tillförs därmed ca 21,4 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 3,9 Msek inklusive garantikostnader.

Överteckning med 19%
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Serstech avslutades den 27 februari 2015 och sammanräkningen visar att emissionen övertecknades med cirka 19 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 72 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarar cirka 47 procent av de erbjudna aktierna. Ingen tilldelning sker till garanter.

Företrädesemissionen tillför Bolaget knappt 21,4 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är glada över att så många av våra aktieägare ville vara med och teckna fler aktier i bolaget och överväldigade av intresset även från nya aktieägare. Vi har nu resurser för att vidareutveckla vår molntjänst och satsa stort på försäljning. Inte minst kommer vi att utveckla vår säljkanal för att kunna öka försäljningen kraftigt under de kommande åren”, kommenterar VD Peter Höjerback.

Besked om tilldelning
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det Informationsmemorandum som upprättats i samband med företrädesemissionen. Meddelande till de som erhåller tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas ut omkring den 6 mars 2015.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (SERT BTA) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mitten av mars 2015.

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Serstech i företrädesemissionen och Advokatfirman Vinge juridisk rådgivare till Serstech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Höjerback, VD, Serstech AB, tel: +46 709 759 000, e-mail: ph@serstech.com
Thomas Pileby, ordförande, Serstech AB, tel: +46 702 072 643, e-mail: tp@serstech.com

Denna information
Serstech offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.30 den 5e mars 2015.