Företrädesemission

Serstechs aktieägare bjuds in till att teckna aktier med företräde i en emission om cirka 24,5 MSEK. Varje aktie ger en teckningsrätt och sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskurs 1,95 SEK.

Viktiga datum

  • 5 maj – avstämningsdag
  • 7 maj – 21 maj – teckningsperiod
  • 18 maj – sista dag för handel med teckningsrätter
  • 31 maj – likviddag

Memorandum

Motiv till emissionen

Serstech har under de tre senaste åren byggt upp och förfinat en välfungerande intern organisation och ett globalt distributionsnätverk, som idag består av drygt 90 partners. Den kommersiella grunden lades under 2018 och 2019 och i mars 2021 påbörjades leveranserna av två nya instrumentmodeller och en helt ny mjukvaruplattform. De nya produkterna innebär dels att Serstech har en modernare produktportfölj och att bolaget för första gången har unika och patenterade fördelar i sitt produkterbjudande. På en marknad som helt styrs av offentliga upphandlingar är unika funktioner avgörande viktigt, eftersom de kan blockera konkurrenter från att uppfylla kraven i en upphandling. De senaste tre rapporterade kvartalen har alla visat på lönsamhet. Det senast rapporterade kvartalet slog rekord i både omsättning och lönsamhet, samtidigt som kostnaderna sänkts jämfört med samma period föregående år. Styrelsens tidigare bedömning att bolaget ska uppnå en tillväxt på minst 50% om året i genomsnitt över en femårsperiod kvarstår. Styrelsen bedömer vidare att bolaget inte kommer att behöva ta in mer pengar för att finansiera den löpande verksamheten, förutsatt att Corona-pandemins effekter avtar under sommaren 2021. 

Serstech har en kompetent och kostnadseffektiv utvecklingsorganisation med en hög innovationsgrad. Samtidigt kan vi se att företagets huvudsakliga sju konkurrenter idag har relativt likvärdiga produkter med liknande funktionell konstruktion. Under 2020 har företagets satsning på forskning mynnat ut i produktidéer som har potentialen att utmana konkurrenterna med något som avviker radikalt från de etablerade lösningar som funnits på marknaden i relativt oförändrad form i ungefär 15 år. De nya produktkoncepten bedöms vara patenterbara och den första patentansökan är redo att lämnas in. 

Företagets huvudsakliga försäljning sker idag till säkerhetskunder, som generellt är konservativa och relativ trögrörliga. Kundernas beteende har tillåtit att de stora spelarna på Ramanmarknaden inte behövt innovera eller förändra sig i någon större utsträckning. Serstech har identifierat uppenbara behov som inte idag kan tillfredsställas av lösningarna som erbjuds och väljer därför att offensivt satsa på en ny generation lösningar som har potentialen att förändra marknaden i grunden. För att säkerställa att Serstechs nya lösningar är först på marknaden har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att genomföra en nyemission om 25 miljoner kronor för att möjliggöra en snabb utvecklingstakt av den nya generationens produkter. 

Under de kommande åren bedömer bolaget att en mycket god tillväxttakt ska kunna bibehållas, genom försäljning av lösningar från den befintliga portföljen som bedöms ha en lång kvarvarande livslängd. Satsningen på nästa generations produkter kommer att innebära en markant större adresserbar marknad från lanseringen av den första nya produkten som planeras till slutet av 2023.

Utvecklingen av Serstech

2016 – En prototyp av Serstech 100 Indicator är färdig efter flera års utvecklingsarbete. 

2018, Q1 – Bolaget påbörjar arbetet med att bygga upp en professionell säljorganisation och ett globalt partnernätverk. Det nya säljteamet börjar ta form på hösten 2018. 

2018, Q2 – Det första partneravtalet kommer på plats, med en partner i Sydostasien. 

2018, Q3 – Den första OEM-kunden är på plats. Österrikiska Anton Paar utvecklar sig under de kommande två åren till att bli Serstechs största kund. 

2019, Q2 – De 32 viktigaste geografiska marknaderna täcks av partnernätverket. Arbetet med expansionen fortsätter för att täcka in alla viktiga marknader. 

2019, Q2 – Serstechs enda produkt, Serstech 100 Indicator, har uppnått en prestanda- och kvalitetsnivå som gör att den blir konkurrenskraftig på marknaden. 

2019, Q3 – Serstechs första SERS-lösning (baserad på tekniska principer som företaget en gång döptes efter) kommer ut på marknaden. Patentet på lösningen godkänns i mitten av 2020. 

2020, Q1 – För att säkerställa att kompetensförsörjningen kan upprätthållas och att utvecklingskostnaderna är hållbara startas ett helägt dotterbolag i Rumänien. En effektiv skalbarhet görs därmed möjlig. 

2020, Q2 – Partnernätverkets geografiska täckning är komplett. Utvecklingen av nätverket fortsätter och på många marknader finns det mer än en partner. 

2020, Q1-Q4 – Lokala säljare anställs på flera viktiga marknader, vilket bland annat skapar förutsättningar till försäljning även under pandemin. 

2020, Q3 – Det första kvartalet av tre i rad som är lönsamma. Både Q3 och Q4 2020 är dessutom kassaflödespositiva, trots effekterna av Coronapandemin. 

2021, Q1 – Serstech Rental lanseras, som den första hyreslösningen i branschen. 

2021, Q1 – Tredje kvartalet i rad med lönsamhet, ny rekordförsäljning och nytt rekordresultat på 3 MSEK. Tillväxt på 91%. 

2021, Q1 – Serstech Arx/Arx+ och ChemDash Pro/Pro+ börjar levereras till kund. 

2021, Q3 – Nästa generations produktplattform börjar utvecklas. Produkterna är radikalt annorlunda än det som marknaden erbjuds idag och förväntas ha stor betydelse för den framtida tillväxten. 

Balanslikviditet och resultat, senaste 12 månaderna

Balanslikviditeten visar på en svagt uppåtgående trend och resultatutvecklingen har en kraftigt uppåtgående trend. Resultatet och kassaflödet under andra kvartalet 2020 hade en mycket stor påverkan av Coronapandemin.

Likviditetsutvecklingen är stabil och något positiv, trots att Serstech investerat stort i att ta fram nästa generations produkter som lanserades den 31 mars 2021. Under de senaste 12 månaderna har dessutom fem lokala säljare anställts, vilket kortsiktigt har påverkat resultatet negativt.

Under det första kvartalet 2021 hade Serstech 91% tillväxt och slog både omsättnings- och lönsamhetsrekord med 11,5 respektive 3 MSEK. De tre senaste kvartalen har alla varit lönsamma, trots stora investeringar i utveckling och en negativ effekt av Coronapandemin.

VD har ordet

Serstech har utvecklats snabbt under de senaste tre åren och har tagit mycket stora steg framåt inom en mängd områden – produkterbjudande, organisation, säljkanal, marknads- och kundkunskap, marknadsföring, affärsmodell, processer och styrning. Varumärket Serstech har samtidigt gått från att vara i det närmaste obefintligt till att vara relativt väletablerat och relevant för kunderna. Vi har sett en kraftig försäljningstillväxt och de tre senaste kvartalen har alla varit lönsamma och med både försäljnings- och lönsamhetsrekord i senast rapporterade kvartalet. 

För första gången har företaget också en bra kassalikviditet, som byggts upp med hjälp av egen försäljning och produkter som inte bara håller hög kvalitet, utan också för första gången erbjuder unika funktioner som konkurrenterna saknar. De första Serstech Arx skickades till kund den 31 mars och under våren 2021 kommer demoinstrument att finnas tillgängliga för kunder i alla världsdelar. Serstech Arx har tagits fram baserat på den feedback som vi fått från marknaden under 2018 och 2019 och produkten löser för första gången många av de problem som lämnats olösta under 15 år av de stora instrumenttillverkarna i branschen. 

All Serstechs försäljning fram till 31 mars 2021 har utgjorts av Serstech 100 Indicator med bibliotek och tillbehör. En utmaning i säljarbetet har varit att instrumentet haft få andra unika egenskaper än lågt pris och liten fysisk storlek, vilket gynnat våra konkurrenter och gjort det svårare för oss. Med de unika funktionerna som Serstech Arx och ChemDash Pro introducerade i mars 2021, i kombination med ett fortsatt konkurrenskraftigt pris, är förutsättningarna för Serstech att vinna upphandlingar bättre idag än någonsin tidigare. Om våra partners exempelvis lyckas få kunderna att efterfråga autofokus, säker trådlös kommunikation, mjukvara med enterprise-funktionalitet eller mätningar med ett enda knapptryck är det bara Serstech som kan vinna upphandlingen. Användarvänlighet har varit det främsta ledordet när Arx och ChemDash Pro utvecklades och eftersom användarna i fält ofta saknar teknisk eller vetenskaplig utbildning är användarvänligheten kritiskt viktig. Många av våra kunder har uppgivet efterfrågat ett instrument med en enda knapp och utan mekaniska tillbehör, för att undvika användarfel, felaktig fokus och misslyckade mätningar. Med Arx introducerade vi även QuickScan, en funktion för att genomföra en mätning med ett enda knapptryck och utan att göra en enda inställning eller byta något mekaniskt fokustillbehör. För en polis i fält, i en ofta stressad situation och iklädd skyddshandskar, är den här enkelheten avgörande. 

För första gången erbjuder vi kunderna på säkerhetsmarknaden instrument och lösningar via ett hyresprogram. Som första och hittills enda företag i branschen erbjuder Serstech sina produkter till uthyrning, vilket löser flera av kundernas problem och dessutom adderar signifikant ytterligare värde. Ett av de stora hindren för kunderna idag är att inköpsprocessen via offentlig upphandling är så lång och komplicerad, vilket gör att det kan ta flera år från det att ett behov uppstår tills det kan tillfredsställas. Med Serstech Rental handlar det istället om veckor. 

Serstech har etablerats som uppstickaren och nyskaparen på en relativt långsam och enhetlig marknad, som inte utmanats i någon större utsträckning sedan det första handhållna Ramaninstrumentet lanserades för 15 år sedan. Produkterna på marknaden är tekniskt relativt lika och pris per enhet ligger på mellan 250 och 900 KSEK. Volymerna är relativt små, uppskattningsvis 4-6000 enheter om året, om än kraftigt och ihållande växande. Marginalerna för tillverkarna är höga, även om produkterna ofta tillverkas för hand efter mottagna beställningar och att skalfördelar därmed sällan uppnås. Säkerhetsbranschen som helhet har mycket att lära från den oerhört mycket mer effektiva IT-industrin och här finns stora vinster att hämta, vilket exempelvis Axis visat inom segmentet övervakningskameror. 

För mindre kunder, exempelvis lokala polisorganisationer, kan budgetbesluten innebära ett val mellan att köpa en ny polisbil och att köpa ett Ramaninstrument. I de flesta fall vinner polisbilen och identifiering av narkotika och andra kemikalier löser man då istället på ineffektiva sätt med hjälp av externa, dyra och långsamma metoder. I Sverige skickas narkotikabeslag till Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping för analys, vilket ofta tar runt tre veckor och har en direkt kostnad på 3000 kr per gång. De indirekta kostnaderna och kostnaden för hantering av misstänkta personer och beslag under väntetiden kan uppgå till betydligt större belopp. 

Utvecklingen av ett Ramaninstrument är resurskrävande, eftersom tekniken är väldigt specialiserad och kräver högteknologisk kompetens inom många områden – optik, elektronik, mekanik, mjukvara, algoritmutveckling och industrialisering. Att utveckla ytterligare instrument baserat på konventionell teknik är en möjlig väg framåt för Serstech, men vi skulle då ta risken att det vi utvecklar hamnar på ungefär samma nivå som våra konkurrenters nuvarande och kommande produkter. Vi har det senaste året visat att vi tänker och agerar annorlunda än resten av marknaden. Vi erbjuder sådant som kunderna efterfrågar, snarare än satsar på inkrementell förbättring inom befintliga konventioner, som idag har större fokus på tekniken än på användarna. Nu är det dags att ta nästa steg inom produktutveckling och lämna konkurrenternas erbjudanden bakom oss. 

De senaste åren har vi åstadkommit mycket på kort tid. Det viktigaste vi gjort är dock att vara lyhörda för kundernas behov och att observera deras beteenden. Vi har lagt mycket tid på att förstå vad som begränsar marknadens storlek och varför kunderna väldigt ofta föredrar betydligt sämre lösningar än det vi eller konkurrenterna kan erbjuda. Våra produktlanseringar och de förändringar vi gjor t i vår af färsmodell och värdeerbjudande under 2021 adresserar delvis svaren på frågorna som vi ställt. Det vi idag erbjuder kommer att låta oss växa mycket kraftigt framöver – troligen mer än det fastställda och ambitiösa målet om 50% tillväxt om året i genomsnitt. Vi vill nu ta ytterligare ett stort steg framåt och lösa kundernas kvarvarande behov och därmed göra det möjligt att adressera. För att säkerställa att vi både är först och att vi kan ta en stor del av den nya marknaden kommer vi att stärka upp vår utvecklingsorganisation både i Sverige och i Rumänien. Rekryteringen har redan påbörjats. 

Produktplattformen som vi kommer att utveckla kommer i många avseenden låna framgångsrika koncept från IT-industrin och sikta på en mycket hög kostnadseffektivitet och en skalbarhet i produktion och distribution. Att vi utvecklar en plattform, snarare än en produkt, innebär att vi kommer att kunna erbjuda varianter till olika kundgrupper och därmed höja värdet per spenderad krona för respektive kundgrupp. De tekniska landvinningarna inom vår forskning och utveckling det senaste året bedöms vara patenterbara och är radikalt annorlunda än konventionell teknik som finns på marknaden idag. Våra forskningsresultat har övertygat oss om att vi löst de främsta problemen som befintliga och framför allt potentiella kunder idag upplever med handhållna instrument. Den nya produktplattformen för snabb och effektiv identifiering av farliga och andra ämnen kommer att förändra marknaden i grunden. Kundernas budgetbeslut kommer inte längre kräva svåra val. 

Rekryteringen av ytterligare spetskompetens till vår utvecklingsavdelning pågår och vi räknar med att starta utvecklingen av den nya plattformen efter sommaren i år. Om planen håller kommer den första produkten baserat på den nya plattformen att vara redo för marknaden i slutet av 2023. Vårt befintliga utvecklingsteam är synnerligen kompetent, om än litet, och utgör en mycket bra grund att bygga vidare på det kommande året. En del av arbetet kommer att göras med externa resurser, men all kärnkompetens kommer att behållas internt. Patentansökningarna kommer att lämnas in först när vi har ungefär ett år kvar till lansering, för att undvika att konkurrenterna blir förvarnade om vad som håller på att hända. 

Det är sällan man får möjligheten att förändra en marknad i grunden. Vi är övertygade om att vi kommer att göra precis det och vara den lilla, innovativa utmanaren som tar ett stort steg förbi de konventionella storbolagen. Vi har definierat en väg som låter oss utveckla ett helt nytt marknadssegment som är långt större än hela vår befintliga marknad. Under utvecklingstiden räknar vi med att fortsätta vår snabba tillväxt, baserat på vårt nyligen expanderade och konkurrenskraftiga produkterbjudande. Framtiden ser mycket ljus ut. 

Stefan Sandor, VD Serstech AB

Erbjudandet i sammandrag

TECKNINGSTID 

7 maj – 21 maj 2021 

TECKNINGSKURS 

1,95 SEK per aktie 

EMISSIONSVOLYM 

Erbjudandet omfattar högst 12 572 412 aktier, motsvarande cirka 24,5 MSEK 

AVSTÄMNINGSDAG 

Avstämningsdag är den 5 maj 2021. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 maj 2021 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 maj 2021. 

FÖRETRÄDESRÄTT 

De som på avstämningsdagen den 5 maj 2021 är registrerad som aktieägare i Serstech AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. 

ANTAL AKTIER FÖRE NYEMISSION 

71 243 679 aktier 

GARANTIÅTAGANDE 

Serstech har skriftligen avtalat om garanti- och teckningsåtaganden motsvarande 100 % av emissionsvolymen (cirka 24,5 MSEK) med ett konsortium bestående av bland annat styrelse, ledning, personal och befintliga aktieägare. 

Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under perioden 7 maj – 18 maj 2021. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 

Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North Growth Market från och med den 7 maj 2021 och pågå till dess att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket.

HANDEL MED BTA 

Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North Growth Market från och med den 7 maj 2021 och pågå till dess att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket.