SERSTECH AB: Serstech publicerar memorandum inför företrädesemission

 

 

Serstech meddelar härmed att memorandum innehållande villkor och anvisningar inför kommande nyemission finns att tillgå på Serstech’s hemsida www.serstech.com/rightsissue.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 Maj – 21 Maj 2021.
Teckningskurs: 1,95 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 12 572 412 aktier, motsvarande cirka 24,5 MSEK.
Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 5 maj 2021. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 maj 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 maj 2021.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 5 maj 2021 är registrerad som aktieägare i Serstech AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Antal aktier före Nyemission 71 243 673 aktier.
Garantiåtagande: Serstech har skriftligen avtalat om garanti- och teckningsåtaganden motsvarande 100 % av emissionsvolymen (cirka 24,5 MSEK) med ett konsortium bestående av bland annat styrelse, ledning, personal och befintliga aktieägare.
Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under perioden 7 maj – 18 maj 2021.
Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North Growth Market från och med den 7 maj 2021 och pågå till dess att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket.
ISIN kod aktie SE0005365095
ISIN kod BTA: SE0015961156
ISIN kod teckningsrätt:  SE0015961149

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 08:00.

Certified Adviser till Serstech AB är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), tel: +46 11 323 07 32, e-post: ca@skmg.se.

Om Serstech
Serstech utvecklar och säljer högteknologiska lösningar för att snabbt, effektiv och säkert kunna identifiera farliga kemikalier. Kunderna är främst polis, tull och räddningstjänst och produkterna används för att identifiera narkotika, sprängämnen och industrikemikalier. Serstech säljer genom 90 partners som är spridda över hela världen. Bolagets huvudkontor ligger i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är noterat på Nasdaq First North Growth Market och mer information om bolaget hittar ni på bolagets hemsida: www.serstech.com.