Kvartalsrapport januari-september 2017

Serstech visar fortsatt lönsamhet


Tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 6 718 (8 511)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK 1 657 (354)
  • Resultat per aktie: SEK 0,04 (0,01)

Perioden januari – september 2017

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 16 275 (9 206)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK 4 668 (-7 096)
  • Resultat per aktie:  SEK 0,11      (-0,17)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,97 (0,85)


VDs kommentar

Tredje kvartalet har för Serstech inneburit fortsatt löpande lönsamhet, nya förfrågningar men också utvärdering av vilka affärer som är framgångsrika, ledningsförändringar och fortsatt långsamma löptider för nya kundprojekt. Under perioden fortsatte leveranserna till kunder som planerat, dock till lägre volymer än vad som budgeterats. Bearbetningen av hemmamarknaden tar betydligt längre tid och någon större genombrottsorder har inte erhållits under det tredje kvartalet.

Vårt produktkoncept som består av både instrument och mjukvara, som gör det möjligt att samordna och dela mätresultat med flera användare, har mottagits väl på marknaden. Under perioden så har detta marknadserkännande resulterat i flera förfrågningar om att OEM-tillverka enheter för större aktörer. Utifrån de redan genererade affärerna ser vi tydligt hållbarheten i OEM segmentet för Serstechs lösningar. Distributörer med OEM-tillverkning innebär flera fördelar: Kunden har etablerade kanaler ut på marknaden och volymer är snabbare och enklare att uppnå än med små säljpartners eller via direktförsäljning för ett mindre bolag som Serstech.

För att kunna klara av de längre ledtiderna för kundprojekt så sker nu en kostnadsanpassning som ger effekt under det fjärde kvartalet. I linje med tidigare fastställd inriktning så fokuseras verksamheten primärt på försäljning och affärsutveckling. För att jämna ut kassasituationen under de långa ledtiderna vid försäljning har ett kortfristigt lån tagits upp av bolaget.

Mikael Wanland begärde under kvartalet att bli entledigad som VD på grund av familjeskäl och rekrytering av ny VD inleddes omedelbart. Under rekryteringsprocessen har jag trätt in som VD parallellt med uppgiften som CFO. Mikael Wanland kommer att vara kvar i bolaget som säljare på deltid tills vidare.

Mot bakgrund av den långa säljcykeln, samt utvärdering av framgångsrika affärer och hur de kan multipliceras, kommer Serstech under hösten gå igenom den strategiska inriktningen för bolaget för att utvärdera om en justering av strategin kan ge bättre volym på kortare tid.

Vårt handhållna Raman-instrument och beslutsstödssystemet ChemDash ger Serstech uppmärksamhet även på andra håll: vi är nominerade till Sweden Technology Fast 50 2017 som arrangeras av Deloitte. Det glädjer oss!

Thomas Pileby, VD, Serstech AB (publ)

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 16 275 (9 206). Det redovisade resultat för perioden uppgick till KSEK 4 668 (-7 096), vilket är enligt plan.

Resultatet har belastats med avskrivningar för aktiverade kostnader.

Bolagets försäljning varierar mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler.

Resultatet per aktie under perioden januari till och med september 2017 uppgick till SEK 0,11 per aktie   (-0,17).

Investeringar

Serstechs totala investeringar under perioden januari- september 2017 uppgick till KSEK 5 256 (7 312) och avser immateriella anläggningstillgångar med KSEK 5 246 (6 655), såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, samt avser materiella anläggningstillgångar med KSEK 10 (657) såsom inventarier, verktyg och installationer.

Avskrivningar

Resultatet för perioden januari- september 2017 har belastats med KSEK 3 353 (3 024) i avskrivningar varav KSEK 257 (82) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 3 096 (2 941) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt KSEK 0 (0) i avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 315 (10 436) i likvida medel och KSEK 500 i outnyttjade krediter. Mot bakgrund av de betalningar som Serstech erhöll efter rapporttidens utgång bedömer styrelsen fortsatt bolagets likviditet tillräcklig. Efter rapporttidens utgång har bolaget tagit upp ett kortfristigt lån på MSEK 5. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 1 165 (3 083).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 september 2017 uppgick Serstechs egna kapital till KSEK 41 633 (36 236). Bolagets soliditet uppgick den 30 september 2017 till 79 procent (72). Aktiekapitalet är fördelat på 42 746 204 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Notering

Aktien handlas sedan den 29 september 2016 på Nasdaq OMX First North under kortnamnet SERT och med ISIN-kod SE0005365095. Per den 30 september 2017 hade bolaget cirka 2 000 aktieägare.

Anställda

Per den 30 september 2017 hade Serstech 13 anställda (8,5) varav 9 män och 4 kvinnor.

Väsentliga händelser under perioden

Under januari 2017 kunde Serstech bekräfta att bolaget vunnit ett myndighetsanbud i nordöstra Indien med fokus på identifiering av sprängmedel och farliga kemikalier. Serstechs lösning kommer användas av delstatspolisens anti-terrorismdivision. Ordervärdet uppgår till SEK 625 000  och kommer efter en längre utvärdering av användaren.

Ordern är ett resultat av den satsning på den indiska marknaden som Serstech genomförde under 2016. Satsningar på den indiska marknaden gjordes tillsammans med lokala återförsäljare där ett antal instrument inkluderande mjukvarulösningen ChemDash köpts in av ett flertal myndigheter och privata aktörer för utvärdering.

I mars kunde Serstech meddela att bolaget erhållit en order på ChemDash där ChemDash samordnar information från utrustning från tredje part. Ordern på närmare MSEK 1,5 innebär att Serstech för kunds räkning i Asien tar in information från röntgensystem och sammanfogar det med information från Serstechs handhållna Raman-instrument, Serstech 100 Indicator. Betalning har redan erhållits och leverans skedde under våren 2017.

I april 2017 kallade Serstech till årsstämma. Till styrelsen invaldes Sverker Göranson f.d. ÖB och General samt Anna Werntoft, MBA, CEO för Stratiteq AB.

Sverker Göranson och Anna Werntoft är oberoende i förhållande till bolagets ägare.

De tidigare meddelade förskjutna leveranserna återupptogs under augusti månad. Leveranserna har nu skett enligt plan och avser instrument såväl som ChemDash där funktionen för samordning av information från tredje part är inkluderad.

Utbildning av Serstechs lösning med slutanvändaren har även genomförts på plats.

Mikael Wanland lämnar rollen som VD på grund av familjeskäl. Till ny VD utses Thomas Pileby, för närvarande CFO, och samtidigt tar rekryteringsprocessen för att finna en ny VD vid. 

Mikael Wanland tillträdde som VD för Serstech februari 2016 och återgår nu till en ren säljroll .

Serstech fortsätter arbetet med att nå fortsatt kommersiellt genomslag för Serstechs lösningar på en global marknad. Bolaget prioriterar fortsatt sprängmedelssegmentet där lösningen redan är etablerad, i syfte att fokusera säljresurser och minska utvecklingskostnaderna.

Väsentliga händelser efter periodens
utgång

Efter periodens utgång har inga händelser av vikt kommunicerats.

Framtid

Som vi rapporterade i Q2-rapporten pågår ett arbete kring realiseringen av målsättningen för 2019. I det arbetet ingår att multiplicera de framgångsrika större affärer Bolaget har gjort. Målet med arbetet är att nå en omsättning som på rullande 12-månaders basis överstiger MSEK 150.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför inte omräknade.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

23 feb 2018  Bokslutskommuniké 2017

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Pileby,
VD, Serstech AB
tel: +46 702 07 26 43
e-mail: tp@serstech.com

Sophie Persson,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 733 865660
e-mail: sp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november, 2017 kl. 08.45.

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen
Corporate Finance AB.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.