KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SERSTECH

 Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 klockan 15.00 på Elite Hotel Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.
 Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 3 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017.
 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 3 maj 2017.
 Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), att: Thomas Pileby, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, via e-post till tp@serstech.com eller per telefon 0702-072643. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
 För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.serstech.com och kan även beställas från bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om

a)                fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)                dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer
 4. Beslut avseende valberedning
 5. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 6. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkt 2 och 9 – 11)
Valberedningen, som består av Jörg Hübner (ordförande), Peter Höjerback och Åke Forsström, föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: En revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Revisor: Omval av Per-Arne Petersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter med en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera bolagets styrelseordförande.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2017 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse ny ledamot/nya ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till styrelseledamöter, c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, e) förslag till revisor, f) förslag till arvode till bolagets revisor, och g) förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen inför årsstämman 2019.

13. Bolagsordning
Styrelsen förslår att bolagsstämma beslut om ändring av § 9 samt införande av en ny § 10 i bolagets bolagsordning, med syfte att anpassa bestämmelsen till de kallelseregler som gäller för publika, noterade bolag.

§ 9 föreslås lyda:

Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 10 föreslås lyda:

Anmälan om deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
__________________

Stämmohandlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.serstech.com, senast tre veckor före stämman och sänds med post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i april 2017

Styrelsen för Serstech AB (publ)

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: serstech