Halvårsrapport januari-juni 2017

Halvårsrapport januari-juni 2017

Leveranser fortsätter och Serstech visar positivt resultat

Andra kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 6 618 (630)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK 4 022 (-4 871)
  • Resultat per aktie: SEK 0,09 (-0,11)
  • Leveranser sker åter enligt plan

Perioden januari – juni 2017

  • Nettoomsättning uppgick till KSEK 9 557 (695)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK 3 299 (-7 450)
  • Resultat per aktie: SEK 0,08 (-0,17)

VDs kommentar

Återigen skriver jag detta på resande fot. Närvaro på marknaden är oerhört viktigt och en förutsättning för vår fortsatta expansion. Tillsammans med mina kollegor har vi arbetat vidare med våra partners och slutanvändare med att genomföra utbildning och praktiska demonstrationer på plats i Europa och Asien. Kemisk identifiering är komplext och Serstech förenklar den komplexiteten genom sitt erbjudande. Vi har fått positiv respons på vår prestanda, kvalitet, leveransprecision och konceptuella tänk.

ChemDash, som vi utvecklat ytterligare under perioden har attraherat ett antal intressenter som uttryckt sitt intresse och önskan om att vara en del av systemet.

Ett exempel på hur väl ChemDash fungerar är den positiva respons Serstech fått på den integrerade lösningen där användaren sammanfogar bildinformation från portabel röntgenapparatur med information från Serstechs handhållna Raman instrument, Serstech 100 Indicator. Detta gör det möjligt för användaren att samla data från flera källor i ChemDash, generera rapporter och dela med sig av denna information inför beslut och agerande.

Leveranserna till en kund i Sydostasien återupptogs under juni månad vilket markerade slutet på en fem månader lång försening. Orsaken till förseningen låg hos slutanvändaren – de var helt enkelt inte redo att ta emot leveransen. Serstech nådde därmed en total försäljning på strax över MSEK 9,5 under det första halvåret 2017.

Förseningen påverkar den totala levererade volymen 2017 till kunden i Sydostasien. Av den tidigare kommunicerade ordern om MSEK 67 återstår per rapportdatum  MSEK 42  av vilka huvuddelen kommer att levereras efter årsskiftet.

Vårt arbete med att expandera vårt försäljningsnätverk går vidare. Våra kunder är nästan uteslutande myndigheter som gör sina inköp via offentliga upphandlingar. I en sådan affärsstruktur blir lokala partners viktiga då anbudskrav och anbudsprocedurer ser olika ut runt om i världen.

Framtidsutsikter

Vi har en, numera beprövad och erkänd, lösning som röner stort intresse på marknaden. Vårt fokus är att komma till säljavslut i branschens utmanande avtalsprocesser, vilket har stor betydelse för våra framtidsutsikter.

Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)


Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 9 557 (695). Det redovisade resultat för perioden uppgick till KSEK 3 299 (-7 450), vilket är enligt plan.

Resultatet har belastats med avskrivningar för aktiverade kostnader.

Bolagets försäljning varierar mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler.

Resultatet per aktie under perioden januari till och med juni 2017 uppgick till SEK 0,08 per aktie (-0,17).

Investeringar

Serstechs totala investeringar under perioden januari- juni 2017 uppgick till KSEK 5 923 (4 823) och avser immateriella anläggningstillgångar med KSEK 4 701 (4 797), såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, samt avser materiella anläggningstillgångar med KSEK 1 222 (26) såsom inventarier, verktyg och installationer.

Avskrivningar

Resultatet för perioden januari-juni 2017 har belastats med KSEK 2 237 (1 996) i avskrivningar varav KSEK 172 (54) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 064 (1 942) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt KSEK 0 (0) i avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 300 (6 934) i likvida medel och KSEK 500 i outnyttjade krediter. Under perioden har Serstech även återbetalat KSEK 875 i lån. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 1 312 (3 333).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2017 uppgick Serstechs egna kapital till KSEK 40 264 (35 882). Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2017 till 76 procent (66). Aktiekapitalet är fördelat på 42 746 204 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Notering

Aktien handlas sedan den 29 september 2016 på Nasdaq OMX First North under kortnamnet SERT och med ISIN-kod SE0005365095. Per den 30 juni 2017 hade bolaget cirka 2 000 aktieägare.

Anställda

Per den 30 juni 2017 hade Serstech 13 anställda (8,5) varav 9 män och 4 kvinnor.

Väsentliga händelser under perioden

Under januari 2017 kunde Serstech bekräfta att bolaget vunnit ett myndighetsanbud i nordöstra Indien med fokus på identifiering av sprängmedel och farliga kemikalier. Serstechs lösning kommer användas av delstatspolisens anti-terrorismdivision. Ordervärdet uppgår till SEK 625 000  och kommer efter en längre utvärdering av användaren.

Ordern är ett resultat av den satsning på den indiska marknaden som Serstech genomförde under 2016. Satsningar på den indiska marknaden görs tillsammans med lokala återförsäljare där ett antal instrument inkluderande mjukvarulösningen ChemDash köpts in av ett flertal myndigheter och privata aktörer för utvärdering.

I mars kunde Serstech meddela att bolaget erhållit en order på ChemDash där ChemDash samordnar information från utrustning från tredje part. Ordern på närmare MSEK 1.5 innebär att Serstech för kunds räkning i Asien tar in information från röntgensystem och sammanfogar det med information från Serstechs handhållna Raman instrument, Serstech 100 Indicator. Betalning har redan erhållits och leverans skedde under våren 2017.

I april 2017 kallade Serstech till årsstämma. Föreslagna för nyval till styrelsen är Sverker Göranson f.d. ÖB och General samt Anna Werntoft, MBA, CEO för Stratiteq AB.

Sverker Göranson och Anna Werntoft är oberoende i förhållande till bolagets ägare.

Under första kvartalet meddelande Serstech att leveranserna förskjutits två månader och att leveranserna återupptas under juni månad. Leveranserna har nu skett enligt plan och med fler leveranser planerade under det tredje kvartalet. Leveranserna avser instrument såväl som ChemDash där funktionen för samordning av information från tredje part är inkluderad.

Väsentliga händelser efter periodens
utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Framtid

Vi har en, numera beprövad och erkänd, lösning som röner stort intresse på marknaden. Vårt fokus är att komma till säljavslut i branschens utmanande avtalsprocesser, vilket har stor betydelse för våra framtidsutsikter.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför inte omräknade.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportering har skett utifrån dagsvärdet på respektive valuta.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

9 nov 2017                    Delårsrapport jan-sept 2017
23 feb 2018                   Bokslutskommuniké 2017

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Wanland,
VD, Serstech AB
tel: +46 760 94 12 17
e-mail: mw@serstech.com

Sophie Persson,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 733 865660
e-mail: sp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti, 2017 kl. 08.45.

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen
Corporate Finance AB.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.