Nyemission 2016

Pressmeddelande 3 februari, 2016
Serstech AB (publ), som är noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka 23,2 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden av etablerade garanter och större investerare säkerställd till motsvarande 80% av emissionsbeloppet. I anslutning till företrädesemissionen avser Bolaget att ansöka om att byta handelsplats till Nasdaq First North.

Klicka för att läsa eller ladda ner
Justerade villkor för företrädesemission i Serstech AB

Emissionsbeslut

Styrelsens redogörelse

Revisorsyttrande

Fullmaktsformulär

Informationsmemorandum 2016

Särskild anmälningssedel

Teaser Serstech 2016

Läs pressmeddelandet här:
“Serstech genomför företrädesemission samt avser att ansöka om listbyte till Nasdaq First North”