KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 25 februari 2016 klockan 13.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 19 februari 2016, dels senast måndagen den 22 februari 2016 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 19 februari 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), Att: Thomas Pileby, Scheelevägen 27, 223 70 Lund, per telefon 0702 072 643 eller via e-post tp@serstech.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.serstech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
  8. Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 2 februari 2016 om emission av nya aktier. Styrelsens beslut innebär att högst 10.686.551 nya aktier ges ut, varigenom aktiekapitalet ökas med högst cirka 1.202.237 kronor. Teckningskursen uppgår till 2,18 kronor per aktie.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 29 februari 2016. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 2 – 17 mars 2016. Sista dag för handel i Serstech-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 25 februari 2016.

Nyemissionen är genom garantiåtaganden av etablerade garanter och större investerare säkerställd till motsvarande 80 procent av emissionslikviden. Garantiprovision till konsortiet utgår med 10 procent av den garanterade emissionslikviden.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Serstechs pressmeddelande den 3 februari 2016.

Handlingar m.m.
Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 27 i Lund och på dess hemsida www.serstech.com senast två veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i februari 2016

Styrelsen

Serstech AB (publ)

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.