Kallelse till Årsmöte 13 april, 20015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i SERSTECH AB

Aktieägarna i Serstech AB, org nr 556713-9893, kallas härmed till årsstämma den 13 april 2015 klockan 09.00 på Elite Hotel Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning för bolagets räkenskapsår, den 1 januari 2014 –

  den 31 december 2014, och revisionsberättelse

 8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 2. Val av styrelseledamöter och revisorer.
 3. Övriga frågor

Stämmohandlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före stämman och sänds med post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-post adress.

Lund 2015-03-12 STYRELSEN