Bolagsordning

Serstech AB (publ)
Org. nr. 556713-9893

Bolagsordning

1 Firma
Bolagets firma är Serstech AB (publ)

2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lund.

3 Verksamhet
Bolaget ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom företrädesvis
molekyläranalys samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 26.000.000 och högst 104.000.000.

6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7 Styrelse
Styrelsen består av 3 – 6 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

8 Revisorer
Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

10 Anmälan om deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen
i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje
stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Sistnämnda, dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11 Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1)                Val av ordförande vid stämman
2)                Upprättande och godkännande av röstlängd
3)                Godkännande av dagordning
4)                Val av en eller två protokolljusterare
5)                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6)                Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7)                Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8)                Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9)                Val av styrelse och i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av henne eller honom  ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

12 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår 0101 – 1231.