Informationsmemorandum med uppdaterade finansiella målsättningar.

Serstech informationsmemorandum i PDF
Serstech informationsfolder i PDF
Särskild anmälningssedel i PDF

Informationsmemorandum
Informationsmemorandum avseende bolagets tidigare aviserade företrädesemission finns nu tillgängligt på www.serstech.com, www.vhcorp.se samt www.aktietorget.se. Informationsmemorandum i tryckt version kan också beställas från Västra Hamnen Corporate Finance på telefon 040-20 02 50 samt info@vhcorp.se.Finansiella målsättningar
Styrelsen i Serstech har beslutat att uppdatera Serstechs finansiella målsättningar. Styrelsen har som finansiell målsättning att mot slutet av 2016 uppvisa ett positivt kassaflöde och nettoresultat. Det är vidare styrelsens målsättning att Serstech på rullande 12-månaders basis omsätter i storleksordningen 150 miljoner kronor inom fyra år.Emissionsgaranter

Garantikonsortiet innehåller några av landets mest erkända IT-entreprenörer, genom bolag. Bland garanterna återfinns LMK Ventures AB, Fårö Capital AB och Askero Sagoboks Förlag AB. Den kompletta listan redovisas i informationsmemorandumet.Nytt datum för bokslutskommuniké

Styrelsen i Serstech AB har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén till den 23 februari. Anledningen till detta är, att mot bakgrund av den beslutade företrädesemissionen vars teckningstid infaller mellan den 11/2 till den 27/2, ge investerarna möjlighet till den senaste informationen före teckningsperiodens utgång.Informationsträffar

I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter: • 11 februari 2015 Göteborg, Investerarträff, AktieTorget, Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65, kl 18:00
• 19 februari 2015 Stockholm, Aktieträff, Aktiespararna, Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, kl 17:00
• 24 februari 2015 Malmö, Aktieträff, AktieTorget, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, kl 17:30
• 25 februari 2015 Växjö, Aktietorget, PM & Vänner Hotel, Norrgatan 23, kl 18:00
• 25 februari 2015 Örebro, Aktieträff, Aktiespararna, Conventum/Handskmakaren. Olof Palmes Torg 1, kl 18:00För ytterligare information och anmälan till träffarna, se www.aktiespararna.se och/eller www.aktietorget.se.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Höjerback, VD, Serstech AB, tel: +46 709 759 000, e-mail: ph@serstech.com
Thomas Pileby, ordförande, Serstech AB, tel: +46 702 072 643, e-mail: tp@serstech.com

Denna information
Serstech offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.45 den 7 januari 2015.

Om Serstech AB
Serstech identifierar kemikalier med hjälp av världens troligen minsta och mest kostnadseffektiva Raman-spektrometer. Den kan byggas in för processövervakning eller användas i form av ett handhållet instrument. Eftersom mätningarna inte kräver några förberedelser och går igenom såväl vatten som glas och plast finns många användningsområden. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet identifierar narkotika och farliga ämnen. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.
Om Västra Hamnen Corporate Finance
Västra Hamnen Corporate Finance genomför finansiella transaktioner till små och medelstora bolag, vanligen till ett värde mellan 20-500 miljoner kronor. Vi tar ett fullständigt ansvar och hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan – från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med förvärv, försäljning och finansiering. Våra uppdragsgivare består av såväl börsbolag och riskkapitalbolag som entreprenörer och privata bolag. Vår ambition är att arbeta selektivt och långsiktigt med ett begränsat antal klienter för att säkerställa högsta kvalitet i alla uppdrag.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.