Beslut vid extra bolagsstämma 6 februari 2015

Serstech AB , org.nr 556713-9893, har den 6 februari 2015 hållit extra bolagsstämma där det beslutades att;

Ny bolagsordning antogs så att aktiekapitalgränserna (§ 4) höjs från 504.000 – 2.016.000 kronor till 1.500.000 – 6.000.000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) höjs från 4.480.000 – 17.920.000 aktier till 13.000.000 – 52.000.000 aktier

Genomföra en företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag
om emission av nya aktier. Styrelsens förslag innebär att högst 7.124.367 nya aktier ges ut, varigenom aktiekapitalet ökas med högst cirka 801.491,29 SEK. Teckningskursen uppgår till 3,00 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs bola- get 21.373.101 SEK före emissionskostnader. De nya aktierna har rätt till utdel- ning fr.o.m. räkenskapsåret 2015.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktie- ägare, varvid två aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Eventuella därefter återståen- de aktier ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 10 februari 2015. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 11 – 27 februari 2015. Sista dag för handel i Serstech-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 6 februari 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Höjerback, VD, Serstech AB, tel: +46 709 759 000, e-mail: ph@serstech.com
Thomas Pileby, ordförande, Serstech AB, tel: +46 702 072 643, e-mail: tp@serstech.com

Serstech offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmark-naden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015

Pressmeddelanden