Årsstämmokommuniké 2014

Serstech AB , org nr 556713-9893 har den 13 april 2015 hållit årsstämma där det i huvudsak beslutades:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget, att vinstdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Arvodet till styrelseledamöter fastställdes till 60.000 SEK/år . Revisorerna ersätts efter nedlagt arbete.

Till styrelsen omvaldes Thomas Pileby och Anders Laurin samt nyvaldes Sophie Persson och Michael Edelborg Christensen. Jörg Hübner hade avböjt omval då han accepterat uppdraget som ordförande för Serstechs advisory board.
Till revisor omvaldes Per Arne Pettersson , Deloitte AB.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 21.373.102 aktier och röster. Aktieägare med
2.447.770 aktier och röster , motsvarande 11,5 % av den totala aktiestocken deltog i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Pileby Styr.ordf. Serstech AB Tel: +46 702 072 643
Peter Höjerback, VD Serstech AB, tel: +46 709 759 000.

Om Serstech AB
Serstech identifierar kemikalier med hjälp av världens troligen minsta och mest kostnadseffektiva Raman-spektrometer. Den kan byggas in för processövervakning eller användas i form av ett handhållet instrument. Eftersom mätningarna inte kräver några förberedelser och går igenom såväl vatten som glas och plast finns många användningsområden. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet identifierar knark och farliga ämnen. Bolaget är noterat på Aktietorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.