Bolagsordning

Serstech AB (publ)
Org. nr. 556713-9893

Bolagsordning

1 Firma
Bolagets firma är Serstech AB (publ)
2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lund.

3 Verksamhet
Bolaget ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom företrädesvis molekyläranalys samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 1.500 000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 13.000 000 och högst 52.000 000.

6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om hantering av finansiella instrument.

7 Styrelse
Styrelsen består av 3 – 6 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

8 Revisorer
Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

9 Kallelse
Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelsen kan därutöver ske genom brev med posten, e-post eller fax. Kallelse skall ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

10 Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1)                Val av ordförande vid stämman
2)                Upprättande och godkännande av röstlängd
3)                Godkännande av dagordning
4)                Val av en eller två protokolljusterare
5)                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6)       Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7)                Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

8)                Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9)                Val av styrelse och i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

12 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår 0101 – 1231.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma 2015-02-06